IESNIEGUMU IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS POLICIJĀ

Ikvienai fiziskai un juridiskai personai ir tiesības vērsties Liepājas pilsētas pašvaldības policijā (turpmāk – Pašvaldības policija) ar iesniegumiem, priekšlikumiem un sūdzībām (turpmāk – iesniegums), kā arī saņemt atbildes pēc būtības.

Iesniegumu iesniegšana

Iesniegumu var iesniegt, to noformējot atbilstoši iesnieguma likumam:

  • rakstveidā Pašvaldības policijas Lietvedības un personāla nodaļā (15.kabinetā) pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās, piektdienās no plkst.09:00 līdz 16:00 un trešdienās no plkst.09:00 līdz 17:00 (ārpus darba laika iesniegumu var ievietot pastkastītē 1.stāvā);
  • sūtot pa pastu – uz adresi Jelgavas ielā 48, Liepājā, LV – 3401;
  • sūtot elektroniski – uz Pašvaldības policijas elektroniskā pasta adresi policija@liepaja.lv (iesniegumam ir jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu);
  • mutvārdos pieņem un noformē Pašvaldības policijas darbinieks privātpersonas klātbūtnē, izsniedzot tā kopiju iesniedzējam.

Iesniegumā jānorāda ziņas par tā iesniedzēju:

  • fiziskajai personai – vārds, uzvārds, adrese un, ja nepieciešams, kontaktinformācija;
  • juridiskajai personai – nosaukums un juridiskā adrese.

Iesniegumu izskatīšana un atbildēšana

Atbilde uz iesniegumu tiek sniegta saprātīgā termiņā, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas, ja likumā nav noteikts citādi.

Ja iesnieguma saturs neprasa atbildi pēc būtības, attiecīgais iesniegums tiek pieņemts zināšanai un izmantots Pašvaldības policijas darbā atbilstoši iesnieguma saturam.

Pašvaldības policija ir tiesīga neizskatīt iesniegumu:

  • ja iesniegumā nav norādīts iesniedzēja (fiziskai personai) vārds, uzvārds un adrese, (juridiskai personai) nosaukums un juridiskā adrese;
  • ja iesnieguma saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs;
  • ja iesnieguma teksts objektīvi nav salasāms vai saprotams;
  • ja atbilde uz iesniegumu ir dota iepriekš, un tās saturs attiecībā uz iesniegumā norādītajiem tiesiskajiem vai faktiskajiem apstākļiem pēc būtības nav mainījies

IESNIEGUMU IESNIEGŠANA KĀRTĪBA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS POLICIJĀ

IESNIEGUMA VEIDLAPA