CASCADE

CASCADE – Community Safety Action for Supporting Climate Adaptation and Development (Kopienas drošības pasākumi, lai atbalstītu pielāgošanos klimata pārmaiņām un attīstību)

Ar klimata pārmaiņām saistītie riski nav saistīti tikai ar profesionāļiem, kas nodarbojas ar ilgtspējīgu attīstību. Katru gadu arvien vairāk kļūst skaidrs, ka klimata pārmaiņas ir jauni drošības draudi, un joma, kurā nepieciešama civilās aizsardzības speciālistu, kā arī klimata pārmaiņu ekspertu iesaistīšanās.

CASCADE projekta mērķis būs uzlabot pilsētu izturību, kā arī vispārējo makroreģionālo noturību. Paredzamais CASCADE rezultāts ir pielāgot esošās riska novērtēšanas metodoloģijas klimata pārmaiņu kontekstā un pielāgot tās vietējam līmenim.

Šī metodoloģija tiks izmantota pilsētas amatpersonu, kuras ir atbildīgas par civilo aizsardzību, apmācību kursā. Ja šis process būs veiksmīgs, plānots, ka apmācības varēs nodrošināt visās Baltijas jūras reģiona valstīs. CASCADE arī centīsies uzsākt reģiona politikas dialogu par ANO Sendai ietvaru katastrofu riska mazināšanai kā efektīvu platformu starpnozaru sadarbībai starp dažādiem pārvaldības līmeņiem un lielāku politikas saskaņotību attiecībā uz klimata riska novērtējumiem.

Galvenais partneris: Turku (Somija)
ES atblasta programma: DG ECHO
Projekta partneri Latvijā: Liepājas pilsētas Pašvaldības policija
Laika posms: 2019-2020
Projekta interneta mājaslapa: https://www.cascade-bsr.eu/
Plašāka informācija par projektu (angļu valodā): http://www.cbss.org/wp-content/uploads/2018/03/CASCADE-INFO-FINAL-red.pdf