Naudas soda samaksas kārtība

Soda apmaksas kārtība par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu

Lai nomaksātu soda naudu par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu, maksājuma mērķī jānorāda administratīvā pārkāpuma protokola-paziņojuma Numurs.

Soda naudas maksājuma rekvizīti:

SaņēmējsLiepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Reģistrācijas Nr.90000063185
BankaAS SEB Banka
Bankas kods:UNLALV2X
Konta Nr.LV60UNLA0010199999999

Cita veida soda apmaksas kārtība

 • Lai apmaksātu sodu, maksājuma uzdevumā nepieciešams norādīt:
  • Lēmuma Nr. D48-_______ (201_.gads)
  • Naudas soda apjoms: ______ EUR
   Soda naudas maksājuma rekvizīti:
   SaņēmējsLiepājas pilsētas Pašvaldības policija
   Reģistrācijas Nr.90000037587
   BankaAS SEB Banka
   Bankas kodsUNLALV2X
   Konta Nr.LV54UNLA0070800003110